Denna policy förklarar hur Närpes Fjärrvärme behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Närpes Fjärrvärme är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten. 

Vilka personuppgifter samlas in

Närpes Fjärrvärme behandlar främst personuppgifter om kunder, kontakter, leverantörer och anställda för att kunna uppfylla syftet som värmeleverantör.  Personuppgifterna  förmedlas direkt eller indirekt när du tar kontakt med oss eller besöker vår webbplats, i vissa fall kan uppgifter fås från myndigheter. 

Uppgifter som vanligtvis behandlas är person- och kontaktinformation såsom namn, telefonnummer, e-post och adress. Ibland kan personnummer behövas för att fastställa identitet och bankinformation för återbetalning. Om du söker en tjänst hos oss kan ytterligare personuppgifter behandlas. Andra uppgifter som kan samlas in är information om kundförhållandet och agerande med Närpes Fjärrvärme på webbplatsen, IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom kakor, se vår cookiepolicy för mera information.

Vad används personuppgifterna till

Närpes Fjärrvärme behandlar personuppgifter för att upprätthålla kundförhållanden och tjänsteförhållanden, sköta kontakt till exempel vid förfrågningar, leverera vår produkt och följa lagstiftning. Uppgifter behandlas även i marknadsförings-, försäljnings- och statistiksyfte, bland annat för att granska och utveckla verksamheten.

Alla personuppgifter som behandlas av Närpes Fjärrvärme följer något eller några av ovanstående syften. Behandlingen ska även ha rättslig grund, t.ex samtycke eller avtal. Endast personuppgifter som behövs för ett syfte ska behandlas.

Vem delas personuppgifterna med

Närpes Fjärrvärme kan komma att dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att uppgifterna hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer eller myndigheter som delges uppgifter på grund av lagliga skyldigheter eller för att upprätthålla Närpes Fjärrvärmes verksamhet. Uppgifter säljs inte och delas inte heller utan grund.

Var behandlas personuppgifterna

Närpes Fjärrvärme behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna

Närpes Fjärrvärme sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Hur skyddas personuppgifterna

Närpes fjärrvärme skyddar personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning så att endast behöriga har tillgång till uppgifterna och kryptering används vid behov. Skyddsnivån motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk.  

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till personuppgifter Närpes Fjärrvärme behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att återkalla samtycket. Se kontakt nedan för ärenden gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakt

Frågor angående Närpes Fjärrvärmes personuppgiftsbehandling riktas till:

Registeransvarige 
Närpes Fjärrvärme Ab - Närpiön Kaukolämpö Oy (2029142-3)

Tel. 050 430 2399
E-post: info@narpesfjarrvarme.fi

Besöksadress och postadress:
Fabriksvägen 8,
64200 Närpes

 

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 15.06.2018